Deklaracja dostępności

Utworzono: 2020-09-08
Ostatnia aktualizacja: 2021-06-16
Liczba odwiedzin posta: 549


Od 1 kwietnia 2020 roku każda strona BIP powinna posiadać informację odnośnie "Deklaracji dostępności". 

Deklaracja dostępności musi być opublikowana jako tekst, łatwy do przeczytania przez osoby niepełnosprawne, czyli nie może to być plik do pobrania.

Treść deklaracji dostępności musi być dostosowana do procedur i warunków występujących w danej jednostce oraz musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.


Przykładowy szablon "Deklaracji dostępności", który daje pogląd na informacje, które muszą być opublikowane na stronie.


 

…………………………………. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej……………[adres strony BIP ]……………..

Data publikacji strony internetowej: ……..

Data ostatniej istotnej aktualizacji: …….

 

Status zgodności pod względem ustawy: 

Strona internetowa jest zgodna/ częściowo zgodna/ niezgodna  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

[...jeśli strona jest częściowo niezgodna lub niezgodna - należy wypisać powody niezgodności...np. nie wszystkie filmy posiadają napisy nie wszystkie obrazy posiadają opisy...]

 

Oświadczenie sporządzono dnia: ……...

Deklarację sporządzono na podstawie ....... [np. samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.]

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest ......................................, e-mail........................................... Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu ................................................ Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej..........

.......Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do RPO).

 

Dostępność architektoniczna

............................................ mieści się przy ul. ........................................

Do budynku prowadzą ............ wejścia.

Wejście rozmieszczone są........................

W budynku........................... [schody / pochylnie/ windy]

[Sposób poruszania się po budynku ]

[Czy są miejsca parkingowe]

[Czy jest możliwość wchodzenia np.z psami]

[Czy pracownicy placówki posiadają wiedzę na temat języka migowego oraz potrafią porozumieć się w tym języku].

Strona internetowa spełnia wymagania WCAG-2.1 na poziomie AAA

Na stronie dostępna jest wersja kontrastowa

Na stronie internetowej dostępna jest opcja czytająca
 


Jak przygotować deklarację dostępności? -  instrukcja  rządowa https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-przygotowac-deklaracje-dostepnosciPowrót